Tijdslijn conflict

Hoe onderzoeksproject ‘Rijlezz’ het slechtste in het CBR losmaakt…

Volg onze tijdslijn over hoe het onderzoeksproject “Rijlezz” van journalist/ondernemer Henrie Kamps leidde tot intimidatie, schorsing én meerdere (doods)bedreigingen vanuit het CBR. Hoe een langjarig onderzoek steeds meer misleiding én oneerlijke handelspraktijken bloot legt binnen het CBR én de rijschoolwereld. En hoe dit leidt tot nooit eerder vertoond machtsmisbruik door het zelfstandig bestuursorgaan CBR. Hoe dit moet leiden tot een parlementaire enquete naar het falend beleid van het CBR én strafrechtelijke vervolging van CBR’s boegbeeld Alexander Pechtold. 

mei 2021

Kamps ontdekt in het reserveringplatform TOP van het CBR onrechtmatigheden waardoor media-uitspraken van Alexander Pechtold misleidend blijken en informeert op 26 mei zijn eerste contactpersoon Mark Keijzers, examenmanager bij het CBR, over zijn bevindingen. Door de fout blijkt dat 1/3 van het capaciteitstekort dat Pechtold in de media noemt niet bestaat; het gaat mogelijk om meer dan 100.000 examenplekken die bezet worden gehouden op namen van kandidaten die al geruime tijd in het bezit van een rijbewijs zijn…

“Samen met collega rijschoolhouders constateer ik dat we nog steeds reserveringen kunnen doen in TOP op basis van machtigingen van kandidaten die al langer dan een half jaar in het bezit zijn van het rijbewijs.  “

Kamps in mail aan CBR op 26 mei 2021

juni 2021

Op 5 juni CBR examenmanager Mark Keijzers bevestigd in een mail de fouten in het CBR platform en zegt dat ze pas in het derde kwartaal van 2021 worden opgelost: 

“TOP: We hebben dat gesignaleerd en wordt opgepakt maar vergt IT capaciteit/inzet. De verwachting is dat we het in Q3 dit jaar geautomatiseerd hebben opgelost met daaraan gekoppeld een proces ter bewaking bij onze afdeling planning.”

Mark Keijzers, examenmanager CBR in mailreactie op 5 juni

juli 2021

Kamps informeert CBR directeur Huizing persoonlijk over verschillende oneerlijke handelspraktijken die sinds het begin van zijn onderzoek in 2018 aan het licht zijn gekomen. Dit keer gaat hem meer specifiek om het reserveren van theorie-examens. Grote opleiders ‘kapen’ volgens Kamps, met medeweten van het CBR, met behulp van robottechnologie extra capaciteit weg voor dat gewone leerlingen deze kunnen reserveren. CBR helpt daarbij volgens Kamps door de reCaptcha uit te schakelen binnen haar reserveringsplatform TOP. Daardoor kunnen de robots van grote opleiders sneller dan gewone leerlingen vrijgekomen theorie-examens vastleggen. Het leidt bij tienduizenden jonge mensen tot extra kosten, omdat ze een langere periode moeten overbruggen en daardoor extra lessen moeten inkopen bij hun rijscholen.

augustus 2021

 • Op 13 augustus informeert Kamps de CBR directeur Jan Jurgen Huizing opnieuw schriftelijk over meerdere onrechtmatigheden binnen het CBR die leiden tot een ‘ongelijk speelveld’ voor jongeren die zelf een theorie-examen of praktijkexamen willen aanvragen.
 • Op 31 augustus reageert de CBR directeur dat de constateringen van Kamps kloppen. Huizing: 

“Het is overigens bekend bij het CBR dat sommige opleiders wel gebruik maken van slimme (ICT-)handigheden om zeer snel capaciteit op naam te reserveren wanneer het CBR capaciteit vrijgeeft. Wanneer er sprake is van misbruik, zal het CBR daar uiteraard tegen optreden”

Jan Jurgen Huizing in mailreactie op 31 augustus 
 • Nog dezelfde dag stuurt Kamps de CBR directeur een brief met aanvullende vragen over eerder ontdekte onrechtmatigheden die CBR heeft geïnitieerd zoals de Tussentijdse Toets en de Rijopleiding In Stappen. Ook meld Kamps dat het CBR slagingspercentage misleidend is. Kamps heeft als journalist langjarig geïnvesteerd in zijn onderzoeksproject “RIJLEZZ”. Er komen in het onderzoeksproject steeds meer onregelmatigheden naar voren, waaruit de indruk bestaat dat het CBR op meerdere fronten de maatschappij mogelijk langjarig misleid en oneerlijke handelspraktijken heeft ontwikkeld. Volgens hem benadeeld het CBR jongeren die hun rijbewijs B willen behalen voor miljoenen per jaar!

september 2021

 • Kamps besluit om zijn bevindingen te publiceren op enkele webblogs; scbr.nl en rijschoolprofs.nl. Hij beschrijft als journalist wat hij in en rond de rijschoolwereld heeft ontdekt; de branche heeft onder druk van het CBR een verdienmodel ontwikkeld en houd dat krampachtig in stand. Vooral jongeren worden structureel misleid door het CBR met medeweten van brancheorganisaties in de sector. Kamps geeft zelf sinds 2018 dagelijks enkele rijlessen en heeft daardoor een uniek inzicht gekregen in deze ondoorgrondelijke branche. 
 • Op 9 september ontvangt Kamps van het CBR een schriftelijke reactie waarin nauwelijks wordt ingegaan op de voorgelegde onregelmatigheden, maar wel voor het eerst een onverhuld dreigement wordt geuit:

Gelet op het bovenstaande verzoeken we u de door u beoogde werkwijze per ommegaande te staken en gestaakt te houden. Doet u dat niet, dan zullen wij u per separate brief berichten welke consequenties dat heeft voor uw inschrijving bij het CBR.

Jan Jurgen Huizing directeur CBR in reactie op 9 september 2021
 • Nog dezelfde dag dient Kamps een schriftelijke klacht in tegen CBR directeur Huizing vanwege de matige beantwoording, maar vooral vanwege het dreigement. In de brief herhaalt Kamps de zes vragen die hij eerder stelde aan Huizing. 
 • Op 15 september ontvangt Kamps een telefoonoproep vanaf een anoniem nummer. Het is Alexander Pechtold die hem ‘de maat komt nemen’. Wanneer Kamps volhard in een schriftelijke beantwoording van zijn vragen bedreigt Pechtold hem voor het eerst: “Een strijd met mij overleef jij niet!”
 • Nog dezelfde dag dient Kamps bij het CBR een schriftelijke klacht in tegen Alexander Pechtold. 

november 2021

 • Op 19 november wordt Kamps door het CBR voor de termijn van 3 maanden geschorst vanwege de publicatie op enkele blogs, artikelen in de regionale krant Tubantia, maar vooral omdat op 8 november tijdens een examen de dashcam van de lesauto zou hebben aangestaan. Kamps realiseert zich dat hij er bewust wordt ingeluisd door het CBR.
 • Op 22 november maakt Kamps bezwaar tegen het besluit, omdat hij aan de hand van een mailverklaring, van de leerling die 8 november na haar examen het gesprek tussen de examinator en Kamps heeft meebeleefd, kan bewijzen dat de examinator valselijk heeft verklaard. 
 • Binnen 48 uur wijst de Klachtenafdeling van het CBR de klacht van Kamps af zonder nader onderzoek te doen. 
 • Enkele dagen daarna bevestigd de Sanctiecommissie van het CBR dat de straf rechtvaardig is; er is verder geen beroepsmogelijkheid. 
 • Vanaf dat moment verschijnen er op het examenterrein van het CBR beveiligers en begint Pechtold een campagne om valse beeldvorming te creëren rond journalist/ondernemer Kamps.
 • Beveiligers intimideren Kamps, in het bijzijn van leerlingen, vanaf dat moment zelfs buiten het CBR terrein. Ze maken video-opnames en Kamps meld dit via de mail bij de examenmanager Mark Keijzers.

december 2021

 • Op 1 december begeeft Kamps zich in aanwezigheid van een tweede persoon op het terrein van het CBR en begint een beveiliger aan het portier van de bestuurder te trekken; Kamps is op dat moment niet de bestuurder. De beveiliger geeft de lesauto opdracht terstond het terrein te verlaten. Nadat de lesauto stapvoets in beweging komt, om hieraan gevolg te geven, begeeft de beveiliger zich voor de auto, intimideert én provoceert de inzittenden opzichtig. 
 • Op 3 december staat Kamps naast het CBR terrein te wachten op een leerling als Alexander Pechtold plotsklaps op hem afloopt. Pechtold wordt geflankeerd door twee beveiligers. Kamps bespot de valse beeldvorming en Pechtold stuurt zijn beveiligers weg. Pechtold geeft aan dat hij in Enschede is om zijn personeel te helpen bij het doen van een aangifte vanwege een poging van zware mishandeling. Pechtold intimideert vervolgens Kamps opnieuw en bedreigd Kamps wederom: “Dit overleef jij niet”. 
 • Op 7 december ontvangt Kamps ’s avonds een brief van Pechtold gericht aan RIJLEZZ; het onderzoeksproject. Omdat Kamps blijft publiceren als journalist, vanwege het voorval op 8 november en vanwege het incident op 1 december wordt de rijschool van Kamps per direct uitgeschreven. De rijschool van Kamps is bij het CBR ingeschreven als Rijbewijzz en heeft aantoonbaar niets misdaan. Dat bewijzen dashcam-opnames. Een half uur later is het account van Rijbewijzz uitgeschakeld en krijgen alle leerlingen bericht dat geplande examens geen doorgang vinden. De communicatie met CBR werd altijd vanuit het onderzoeksproject RIJLEZZ onderhouden. 
 • Op 9 december staan er ’s avonds twee agenten voor de deur bij Kamps die hem willen spreken. Ze blijken bij binnenkomst te zijn gestuurd door het CBR om Kamps in opdracht van Pechtold te intimideren; ze bevestigen dat er geen aangifte is gedaan, maar laten Kamps wel de persoonlijke brief zien die Pechtold Kamps op 7 december heeft gestuurd. Pechtold heeft de uitschrijvingsbrief, waarvan de inhoud door Kamps al schriftelijk is betwist is en welke geleid heeft tot een hernieuwde klacht bij het CBR, aan de lokale politie gegeven. Het feit dat Pechtold daarin beschrijft dat Kamps op 1 december op een beveiliger is ‘ingereden’ lijkt voldoende voor een onaangekondigd bezoekje bij Kamps thuis; ’s avonds om 21.00 uur. 
 • Op 13 december doet Kamps aangifte tegen Pechtold en de examinator die een valse verklaring heeft afgelegd rond het mogelijke gebruik van de dashcam op 8 november. Justitie weigert procesverbaal op te maken. Kennelijk omdat het Alexander Pechtold betreft; een minister volgens de dienstdoende agente.

januari 2022

 • Op 5 januari krijgt Kamps bericht dat hij verdacht wordt van een ‘poging tot zware mishandeling’. Hij dient zich op 12 januari te melden. Van hem zullen gelaatsfoto’s en vingerafdrukken worden genomen. 
 • Op 11 januari geeft Kamps de dashcam opnames vrij van het voorval op 1 december; ze worden gepubliceerd op www.scbr.nl. Ook heeft Kamps een getuigenverklaring van de andere inzittende, waaruit blijkt dat het CBR een valse aangifte heeft laten indienen. Dan wordt iedereen duidelijk dat het CBR wederom valselijk heeft verklaard en een valse aangifte heeft geïnitieerd. 
 • Op 12 januari meld Kamps zich voor het verhoor en blijkt de politie de dashcam-opnames al te hebben bekeken; foto’s en vingerafdrukken zijn niet meer nodig.
 • Anders dan Pechtold in zijn mails aangeeft is het niet het CBR maar een beveiliger die bereid was om van het door Pechtold geënsceneerde voorval aangifte te doen. 
 • Op 18 januari ontvangt Kamps wederom een persoonlijk schrijven van Alexander Pechtold. Het bezwaarschrift van Kamps over de definitieve uitschrijving per 6 december is volgens Pechtold niet ontvankelijk. Het staat het CBR vrij om rijscholen te schorsen als zij dat wil. Wel kan Kamps, met inachtneming van een termijn van zes weken een beroepsprocedure starten bij de rechtbank. Maar door (of dankzij) de late reactie van Pechtold zijn die zes weken inmiddels al voorbij….
 • Op 19 januari informeert Kamps de voorzitter van de Raad van Toezicht van het CBR én minister Mark Harbers (Infrastructuur & Waterstaat).